Τα νέα μας

unnamedΧανιά, 13Αυγούστου 2020
Αριθ. Πρωτ. 11421

 

Θέμα : Πρόσκληση σε Τακτική
Γενική ΣυνέλευσηΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Σύμφωνα με το νόμο για τις Ανώνυμες Εταιρείες και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης(ΑΡ.ΓΕΜΗ: 124485358000),στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2020,ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00,στα γραφεία της Εταιρείας στα Χανιά, οδός Νικηφόρου Φωκά 5, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 2019.

2.Έγκριση κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019.

3.Διάφορα

Παρακαλούνται οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση όπως καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή προσκομίσουν απόδειξη για την κατάθεση αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα αναγνωρισμένη Τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ ΚΡΑΣΟΥΔΑΚΗ